Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
KEW GARDENS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3271947
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3262269
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 3273774
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3255043
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3234317
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.360 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3271732
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.302 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3276908
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3280517
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.242 foot vuông (301 m2), Số MLS: 3199988
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.390 foot vuông (222 m2), Số MLS: 3258650
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.205 foot vuông (298 m2), Số MLS: 3279001
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.650 foot vuông (153 m2), Số MLS: 3278538
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.400 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3247623
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118