Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3225838
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3216868
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.890 foot vuông (176 m2), Số MLS: 3193567
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3192700
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.306 foot vuông (121 m2), Số MLS: 3236440
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông (406 m2), Số MLS: 3237623
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3200782
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3196675
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3232001
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3211177
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3233533
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3153951
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3225925
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.475 foot vuông (230 m2), Số MLS: 3236994
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.347 foot vuông (125 m2), Số MLS: 3191014
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 106