Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3243697
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3225838
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3216868
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.728 foot vuông (161 m2), Số MLS: 3253510
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.808 foot vuông (168 m2), Số MLS: 3253503
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.808 foot vuông (168 m2), Số MLS: 3253479
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3249496
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3251545
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3192700
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3244390
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.375 foot vuông (406 m2), Số MLS: 3237623
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3261955
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.875 foot vuông (174 m2), Số MLS: 3252945
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.373 foot vuông (313 m2), Số MLS: 3250949
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3211177
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125