Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 3243697
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3282006
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3271489
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.728 foot vuông (161 m2), Số MLS: 3253510
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.808 foot vuông (168 m2), Số MLS: 3253503
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.808 foot vuông (168 m2), Số MLS: 3253479
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3249496
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3192700
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3251366
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.750 foot vuông (255 m2), Số MLS: 3263138
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3278928
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3244390
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.368 foot vuông (684 m2), Số MLS: 3269941
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.150 foot vuông (200 m2), Số MLS: 3266468
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.923 foot vuông (179 m2), Số MLS: 3271579
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113