Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3247356
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3245103
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3231756
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.900 foot vuông (177 m2), Số MLS: 3263444
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3272500
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3280800
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3239461
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.125 foot vuông (290 m2), Số MLS: 3260368
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.325 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3223036
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.050 foot vuông (97,55 m2), Số MLS: 3240235
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102