Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORONA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.250 foot vuông (581 m2), Số MLS: 3247356
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3192898
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.769 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3241828
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3245103
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.070 foot vuông (192 m2), Số MLS: 3250469
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3231756
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3239461
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.325 foot vuông (309 m2), Số MLS: 3223036
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3251850
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3255948
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.533 foot vuông (235 m2), Số MLS: 3240320
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.050 foot vuông (97,55 m2), Số MLS: 3240235
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3242855
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 93