Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ASTORIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3464232
Liệt kê theo: Capri Jet Realty Corp
Phòng ngủ: 25, Phòng vệ sinh: 24, Kích cỡ lô đất: 3.999 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3480168
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 24, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ lô đất: 4.506 foot vuông (419 m2), Số MLS: 3385241
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.080 foot vuông (193 m2), Số MLS: 3477912
Liệt kê theo: Blue Brick Real Estate
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.320 foot vuông (401 m2), Số MLS: 3459178
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.272 foot vuông (304 m2), Số MLS: 3470422
Liệt kê theo: NY Space Finders Inc
Phòng ngủ: 22, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.790 foot vuông (259 m2), Số MLS: 3478116
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3454654
Liệt kê theo: Realty Executives Today
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.042 foot vuông (468 m2), Số MLS: 3474974
Liệt kê theo: Benjamin Realty Since 1980
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3439146
Liệt kê theo: B Square Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3480379
Liệt kê theo: Bell Realty
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.521 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3400465
Liệt kê theo: Citi Zone Realty LLC
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.042 foot vuông (190 m2), Số MLS: 3444135
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3.075 foot vuông (286 m2), Số MLS: 3473295
Liệt kê theo: Alexiou Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3473285
Liệt kê theo: Alexiou Realty
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164