Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3245922
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3239582
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3249209
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3254778
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 3245019
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta)Số MLS: 2989210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3244436
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3250492
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3116036
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta)Số MLS: 3203627
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 3125853
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3255945
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3222221
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: 3219929
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3254482
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 86