Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HAMPTON BAYS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3201792
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113992
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113988
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113990
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta)Số MLS: 2989210
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3060405
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113991
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113995
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3190771
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113994
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3113993
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3116036
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3179212
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta)Số MLS: 3203627
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118