Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HEMPSTEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175
Phòng ngủ: 17, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 14,56 dặm Anh (5,89 hecta), Số MLS: 3251458
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3220947
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3224201
Kích cỡ lô đất: 6.900 foot vuông (641 m2)Số MLS: 3231316
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3250157
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3249018
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3241504
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.922 foot vuông (550 m2), Số MLS: 3250603
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.875 foot vuông (639 m2), Số MLS: 3232623
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.660 foot vuông (619 m2), Số MLS: 3249333
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3247854
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.232 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3185340
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3036263
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông (780 m2), Số MLS: 3213439
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175