Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HEMPSTEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 246
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3220947
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta)Số MLS: 3177598
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3224201
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3217663
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3225668
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3228626
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3199767
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.240 foot vuông (487 m2), Số MLS: 3179442
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3218529
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3189213
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3230640
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.232 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3185340
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.624 foot vuông (801 m2), Số MLS: 3197313
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3036263
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 246