Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HEMPSTEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 120
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 14,56 dặm Anh (5,89 hecta), Số MLS: 3251458
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 3274737
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3266988
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3250157
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3277148
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3231301
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.700 foot vuông (622 m2), Số MLS: 3266711
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.000 foot vuông (836 m2), Số MLS: 3268949
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.197 foot vuông (483 m2), Số MLS: 3275650
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3276838
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.580 foot vuông (797 m2), Số MLS: 3278693
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.736 foot vuông (719 m2), Số MLS: 3258861
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3276824
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.177 foot vuông (853 m2), Số MLS: 3276578
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 120