Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 276
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177995
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3225390
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,9 dặm Anh (1,17 hecta), Số MLS: 3208228
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3218883
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 3195670
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3224778
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 3221076
Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta)Số MLS: 3145849
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3225776
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3229897
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3152289
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3221539
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3220487
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 276