Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 256
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3224778
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta)Số MLS: 3255554
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,65 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 3242647
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3255264
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 3239235
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3231559
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3225776
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3237245
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3254260
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3229897
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3230803
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3238533
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3230798
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 256