Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
HUNTINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 5,4 dặm Anh (2,19 hecta), Số MLS: 3256740
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3184366
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3269156
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 3239235
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 3224778
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,77 dặm Anh (1,12 hecta), Số MLS: 3277772
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3267432
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,12 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3225776
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3229897
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3271529
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3230798
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3230799
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3265420
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152