Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RIVERHEAD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 80
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,59 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 3234241
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3244946
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3247164
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,23 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 3247349
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta)Số MLS: 3236941
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3198424
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: 3207809
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,78 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: 3230764
Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2)Số MLS: 3215305
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3217197
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3246467
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 3227047
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3237764
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3192213
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 80