Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
CORAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 95
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3204927
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3209667
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 3218134
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3166663
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3207966
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3227607
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3226045
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3218846
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3200654
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3224319
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3207926
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3225480
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3189542
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3200688
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 95