Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19920
Kích cỡ lô đất: 30,2 dặm Anh (12,22 hecta)Số MLS: 3115404
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3195496
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 21,7 dặm Anh (8,78 hecta), Số MLS: 3186573
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 10, Số MLS: 3135842
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta)Số MLS: 3211434
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Số MLS: 3199112
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: 3165949
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh (19,1 hecta), Số MLS: 2987309
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 2981900
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 51,19 dặm Anh (20,72 hecta), Số MLS: 3149593
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177995
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Số MLS: 3177992
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3138769
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 3217640
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 19920