Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BABYLON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3245049
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3259444
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2)Số MLS: 3254466
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3236373
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3246512
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3263223
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3240466
Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2)Số MLS: 3246716
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3215954
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3214500
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3249256
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3263466
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3261579
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3261549
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3262677
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 114