Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3225589
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3043117
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3277142
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3272495
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.880 foot vuông (453 m2), Số MLS: 3242614
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3252113
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3240013
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3244231
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3249144
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3214135
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3264512
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3239684
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: 3251665
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3262764
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133