Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.135 foot vuông (849 m2), Số MLS: 3226965
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.300 foot vuông (585 m2), Số MLS: 3224093
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3219700
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông (492 m2), Số MLS: 3225589
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3202433
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3043117
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.920 foot vuông (922 m2), Số MLS: 3228779
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.560 foot vuông (424 m2), Số MLS: 3216806
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 2982304
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3170921
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.690 foot vuông (900 m2), Số MLS: 3218045
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 3209597
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3222349
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210