Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW YORK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 11095
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 24, Phòng vệ sinh không tắm: 8, Kích cỡ lô đất: 8,08 dặm Anh (3,27 hecta), Số MLS: 3248175
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3195496
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 108 dặm Anh (43,72 hecta), Số MLS: 3254685
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 3243220
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3269250
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: 3165949
Phòng ngủ: 16, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Số MLS: 3199112
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 3256839
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 3243217
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh (19,1 hecta), Số MLS: 2987309
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 51,19 dặm Anh (20,72 hecta), Số MLS: 3149593
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3227668
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,01 dặm Anh (1,22 hecta), Số MLS: 3266169
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3254038
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 3196962
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 11095