Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BRONX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 119
Phòng ngủ: 52, Phòng vệ sinh: 29, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3212784
Kích cỡ lô đất: 4.199 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3257301
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.199 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3254875
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3272666
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.950 foot vuông (274 m2), Số MLS: 3286572
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.621 foot vuông (429 m2), Số MLS: 3281534
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3257187
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3290028
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.514 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3205058
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1.156 foot vuông (107 m2), Số MLS: 3276647
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.878 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3289569
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.050 foot vuông (376 m2), Số MLS: 3262462
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.535 foot vuông (236 m2), Số MLS: 3275705
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.500 foot vuông (139 m2), Số MLS: 3283136
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 1.646 foot vuông (153 m2), Số MLS: 3272902
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 119