Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 207
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3252392
Kích cỡ lô đất: 8.096 foot vuông (752 m2)Số MLS: 3254634
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.252 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3248037
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3236553
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.404 foot vuông (223 m2), Số MLS: 3219717
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3239228
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.760 foot vuông (164 m2), Số MLS: 3239590
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3239891
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.248 foot vuông (302 m2), Số MLS: 3244759
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.700 foot vuông (158 m2), Số MLS: 3218802
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3234560
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.715 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3215124
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3191845
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3190091
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3245891
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 207