Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ELMHURST, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 233
Kích cỡ lô đất: 8.096 foot vuông (752 m2)Số MLS: 3254634
Kích cỡ lô đất: 3.608 foot vuông (335 m2)Số MLS: 3274817
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3270976
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.800 foot vuông (167 m2), Số MLS: 3239228
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.710 foot vuông (159 m2), Số MLS: 3283344
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3254811
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.980 foot vuông (184 m2), Số MLS: 3269812
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3259335
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.860 foot vuông (173 m2), Số MLS: 3267079
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3268179
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.715 foot vuông (252 m2), Số MLS: 3215124
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3190091
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.675 foot vuông (434 m2), Số MLS: 3278248
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3277574
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3201133
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 233