Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
GREAT NECK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 313
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Số MLS: 3195496
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 10, Số MLS: 3135842
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: 3165949
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3227668
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Số MLS: 3211765
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 3221880
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3174696
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,17 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 3229842
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3213941
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3160797
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 3172022
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3223244
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3224974
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3155862
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3224918
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 313