Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 402
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3250158
Liệt kê theo: BERKSHIRE HATHAWAY
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3301584
Liệt kê theo: Atlantic Beach Assoc Inc
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3256953
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3329902
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3333631
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.740 foot vuông (162 m2), Số MLS: 3332545
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3255453
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3290250
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3318993
Liệt kê theo: LuckSky Brothers Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.914 foot vuông (549 m2), Số MLS: 3312734
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3103581
Liệt kê theo: Adrianne Realty
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3332084
Liệt kê theo: Coach Real Estate Assoc Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3255844
Liệt kê theo: AAA Young Shuen Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.530 foot vuông (421 m2), Số MLS: 3303805
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3316756
Liệt kê theo: Home Sweet Homes Real Prop Inc
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 402