Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 332
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3250158
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3251461
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3279337
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3263540
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3255453
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3103581
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3269172
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.914 foot vuông (549 m2), Số MLS: 3222516
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3248668
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.624 foot vuông (430 m2), Số MLS: 3258195
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3215903
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3249657
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.216 foot vuông (856 m2), Số MLS: 3235099
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3247721
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3267222
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 332