Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAYSIDE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 376
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3197604
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.110 foot vuông (568 m2), Số MLS: 3170682
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3187703
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.500 foot vuông (883 m2), Số MLS: 3208460
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3213523
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.425 foot vuông (690 m2), Số MLS: 3215798
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.914 foot vuông (549 m2), Số MLS: 3222516
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.496 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3216382
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.800 foot vuông (632 m2), Số MLS: 3203138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3218982
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.420 foot vuông (411 m2), Số MLS: 3218154
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.420 foot vuông (411 m2), Số MLS: 3218156
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.788 foot vuông (538 m2), Số MLS: 3195090
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.798 foot vuông (539 m2), Số MLS: 3208673
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6.960 foot vuông (647 m2), Số MLS: 3161096
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 376