Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
JAMAICA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 369
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.200 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3227476
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.875 foot vuông (917 m2), Số MLS: 3239209
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.216 foot vuông (670 m2), Số MLS: 3196866
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3237852
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.154 foot vuông (758 m2), Số MLS: 3237841
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3176515
Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2)Số MLS: 3207860
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 3244510
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3235839
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3241626
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3249991
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3218681
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2), Số MLS: 3205621
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3221635
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 369