Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 657
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3273462
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3215606
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.667 foot vuông (526 m2), Số MLS: 3273186
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.742 foot vuông (812 m2), Số MLS: 3249028
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3249896
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.750 foot vuông (813 m2), Số MLS: 3269155
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3244241
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3258887
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3251861
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.560 foot vuông (795 m2), Số MLS: 3241012
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.059 foot vuông (377 m2), Số MLS: 3272708
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.170 foot vuông (852 m2), Số MLS: 3276037
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 657