Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 670
Kích cỡ lô đất: 5.825 foot vuông (541 m2)Số MLS: 3421306
Liệt kê theo: Vesta Realty Group Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.357 foot vuông (498 m2), Số MLS: 3364957
Liệt kê theo: SpaceMax Realty Inc
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.277 foot vuông (119 m2), Số MLS: 3429153
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3434950
Liệt kê theo: Metro Real Estate Inc
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3447178
Liệt kê theo: Amino Realty Group
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.470 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3417175
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3405454
Liệt kê theo: Fultonex Realty LLC
Phòng ngủ: 15, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3434813
Liệt kê theo: New York Realty Minimax Inc
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 2.469 foot vuông (229 m2), Số MLS: 3446133
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Số MLS: 3439586
Liệt kê theo: Fultonex Realty LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3444851
Liệt kê theo: LuckSky Brothers Corp
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3427697
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3429945
Liệt kê theo: Exit Realty Limitless
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Số MLS: 3439615
Liệt kê theo: Fultonex Realty LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.673 foot vuông (434 m2), Số MLS: 3417438
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 670