Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FLUSHING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 594
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3215606
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3197760
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.800 foot vuông (910 m2), Số MLS: 3225982
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.800 foot vuông (353 m2), Số MLS: 3229745
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3215903
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.600 foot vuông (706 m2), Số MLS: 3196403
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3207594
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3229881
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3199816
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3207047
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 594