Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAY SHORE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 134
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: 3230329
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 3253297
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 3239235
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2,9 dặm Anh (1,17 hecta), Số MLS: 3248979
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 3160051
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3237245
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3116890
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3237909
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3237701
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3197463
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 3246384
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3242736
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 3097838
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 3236485
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 3254337
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 134