Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
BAY SHORE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: 3230329
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 3160051
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3152289
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3091094
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3116890
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3197463
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 3097838
Kích cỡ lô đất: 4.200 foot vuông (390 m2)Số MLS: 3086942
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3225250
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3196757
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 3181688
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3222625
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3226800
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2), Số MLS: 3230198
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3229157
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125