Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
LONG ISLAND CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 81
Phòng ngủ: 27, Phòng vệ sinh: 22, Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2), Số MLS: 3283354
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3252906
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3273283
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3207269
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.504 foot vuông (233 m2), Số MLS: 3249531
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.523 foot vuông (234 m2), Số MLS: 3251185
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.580 foot vuông (518 m2), Số MLS: 3278744
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 3.350 foot vuông (311 m2), Số MLS: 3275008
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.846 foot vuông (264 m2), Số MLS: 3281741
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3273265
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3273274
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.375 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3263827
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3287804
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 81