Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3236226
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.621 foot vuông (522 m2), Số MLS: 3183121
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3221432
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3245287
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3239261
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3102163
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3242435
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3250167
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.099 foot vuông (567 m2), Số MLS: 3253944
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3208672
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3199662
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.603 foot vuông (428 m2), Số MLS: 3191167
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3255800
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3248869
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2), Số MLS: 3242747
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97