Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3474182
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3468098
Liệt kê theo: Lifetime Realty Inc
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3468922
Liệt kê theo: Charles Rutenberg Realty Inc
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.104 foot vuông (195 m2), Số MLS: 3454236
Liệt kê theo: Greene Realty Group
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.545 foot vuông (422 m2), Số MLS: 3422178
Liệt kê theo: A Team Real Estate Group
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.120 foot vuông (476 m2), Số MLS: 3455974
Liệt kê theo: Voro LLC
Kích cỡ lô đất: 1.386 foot vuông (129 m2)Số MLS: 3457900
Liệt kê theo: New York REALTORS Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3463561
Liệt kê theo: Hillside Homes Realty Inc
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.021 foot vuông (466 m2), Số MLS: 3475126
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.700 foot vuông (344 m2), Số MLS: 3480594
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3412634
Liệt kê theo: Cross Island Realty One Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3477879
Liệt kê theo: Voro LLC
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3476578
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3459508
Liệt kê theo: Winzone Realty Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.450 foot vuông (228 m2), Số MLS: 3462468
Liệt kê theo: Voro LLC
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76