Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
QUEENS VILLAGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3173001
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 5.621 foot vuông (522 m2), Số MLS: 3183121
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3221432
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3102163
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.300 foot vuông (307 m2), Số MLS: 3204866
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3208672
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3224460
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.640 foot vuông (338 m2), Số MLS: 3224695
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3227632
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 3199662
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.603 foot vuông (428 m2), Số MLS: 3191167
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.500 foot vuông (325 m2), Số MLS: 3191019
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.800 foot vuông (260 m2), Số MLS: 3223712
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3195344
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3226138
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100