Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FREEPORT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2)Số MLS: 3157552
Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2)Số MLS: 3246716
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.957 foot vuông (739 m2), Số MLS: 3245122
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.321 foot vuông (216 m2), Số MLS: 3170027
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3231753
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3231730
Kích cỡ lô đất: 2.784 foot vuông (259 m2)Số MLS: 3192800
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3251157
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3200299
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông (871 m2), Số MLS: 3200296
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3249250
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3248835
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3246151
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.780 foot vuông (909 m2), Số MLS: 3216363
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.643 foot vuông (896 m2), Số MLS: 3245748
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 112