Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
FREEPORT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta)Số MLS: 3282613
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2)Số MLS: 3157552
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.196 foot vuông (854 m2), Số MLS: 3258646
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.750 foot vuông (627 m2), Số MLS: 3273453
Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2)Số MLS: 3246716
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3281084
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3281092
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.950 foot vuông (739 m2), Số MLS: 3271025
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.950 foot vuông (739 m2), Số MLS: 3271026
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3251157
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.950 foot vuông (739 m2), Số MLS: 3271029
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3260365
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3275129
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.600 foot vuông (520 m2), Số MLS: 3279918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3200299
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87