Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTBURY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 108 dặm Anh (43,72 hecta), Số MLS: 3254685
Liệt kê theo: Daniel Gale Assoc Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: 3294395
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 27, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 15,89 dặm Anh (6,43 hecta), Số MLS: 3309946
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4,92 dặm Anh (1,99 hecta), Số MLS: 3324848
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 3311252
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3317156
Liệt kê theo: Daniel Gale Agency Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 3244109
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3347026
Liệt kê theo: East Coast REALTORS Inc
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 3344856
Liệt kê theo: Apple Realty Group Corp
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 5,25 dặm Anh (2,12 hecta), Số MLS: 3293383
Liệt kê theo: Automatic Real Estate Assoc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,02 dặm Anh (1,63 hecta), Số MLS: 3312135
Liệt kê theo: Compass Greater NY LLC
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3352692
Liệt kê theo: Daniel Gale Associates Inc
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 3305287
Liệt kê theo: Lin Pan Realty Group LLC
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,06 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 3348419
Liệt kê theo: LAFFEY REAL ESTATE
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 6,59 dặm Anh (2,67 hecta), Số MLS: 3298360
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148