Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTBURY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 206
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: 3229432
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 3226529
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 3229069
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,05 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 3215042
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 3157404
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,55 dặm Anh (1,84 hecta), Số MLS: 3217359
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh (1,76 hecta), Số MLS: 3110509
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3230160
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 7 dặm Anh (2,83 hecta), Số MLS: 3211997
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 3111428
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 3229744
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,24 dặm Anh (1,72 hecta), Số MLS: 3198125
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,64 dặm Anh (1,88 hecta), Số MLS: 3207586
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4,24 dặm Anh (1,72 hecta), Số MLS: 3198164
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 3219392
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 206