Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3254934
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3266190
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3255095
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3282847
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3276766
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông (595 m2), Số MLS: 3248187
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3061142
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.025 foot vuông (746 m2), Số MLS: 3263033
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.960 foot vuông (647 m2), Số MLS: 3270632
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.500 foot vuông (790 m2), Số MLS: 3273541
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.460 foot vuông (600 m2), Số MLS: 3263318
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3273331
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.100 foot vuông (660 m2), Số MLS: 3263193
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.050 foot vuông (376 m2), Số MLS: 3257169
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: 3281689
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97