Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
VALLEY STREAM, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3245016
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3254934
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3246759
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3255095
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.405 foot vuông (595 m2), Số MLS: 3248187
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3239668
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3217367
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.720 foot vuông (624 m2), Số MLS: 3245761
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.732 foot vuông (625 m2), Số MLS: 3235847
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3061142
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.700 foot vuông (622 m2), Số MLS: 3243919
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3241976
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3219781
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.240 foot vuông (580 m2), Số MLS: 3239008
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3177380
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 124