Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SAYVILLE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 3238323
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3239301
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.690 foot vuông (622 m2), Số MLS: 3256140
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3235774
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3221785
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3258024
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3226391
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3261859
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3259759
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.518 foot vuông (698 m2), Số MLS: 3239919
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3259739
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3242333
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3262416
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 3258803
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38