Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PORT WASHINGTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3271173
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3281190
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.673 foot vuông (341 m2), Số MLS: 3280420
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.625 foot vuông (708 m2), Số MLS: 3264915
Kích cỡ lô đất: 4.100 foot vuông (381 m2)Số MLS: 3253152
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,62 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 3263150
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3099997
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 7.350 foot vuông (683 m2), Số MLS: 3273536
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3238402
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3238507
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3275742
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.376 foot vuông (499 m2), Số MLS: 3261999
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 73