Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ELMONT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3244474
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3245109
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3271795
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3272189
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 3263266
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3281573
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.805 foot vuông (539 m2), Số MLS: 3278748
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3257973
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3259612
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3269014
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3275640
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3267319
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.546 foot vuông (329 m2), Số MLS: 3234271
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông (502 m2), Số MLS: 3282226
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.280 foot vuông (676 m2), Số MLS: 3189229
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51