Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
PLAINVIEW, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3198210
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3198188
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3183133
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.875 foot vuông (546 m2), Số MLS: 3183130
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3209047
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3201618
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.099 foot vuông (845 m2), Số MLS: 3215795
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.127 foot vuông (662 m2), Số MLS: 3153766
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.700 foot vuông (901 m2), Số MLS: 3199489
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3216502
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3212468
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.684 foot vuông (714 m2), Số MLS: 3221897
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3208218
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.450 foot vuông (599 m2), Số MLS: 3214521
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3218286
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131