Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán | Về tôi | Lựa chọn của bạn | Các bảng liệt kê văn phòng | Danh sách của tôi | Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
POMPANO BEACH, Cư gia
tìm được 638 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 43
Số MLS: F10212559
Kích cỡ nhà: 7.962 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10043525
Kích cỡ nhà: 6.084 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.619 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10130614
Kích cỡ nhà: 8.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10210961
Kích cỡ nhà: 5.989 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10227057
Kích cỡ nhà: 5.680 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10227889
Kích cỡ nhà: 5.925 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10216156
Kích cỡ nhà: 5.720 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.720 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10206014
Kích cỡ nhà: 5.757 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.974 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10165596
Kích cỡ nhà: 4.018 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10209062
Kích cỡ nhà: 6.613 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10230141
Kích cỡ nhà: 4.523 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.800 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10200283
Kích cỡ nhà: 5.269 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10187575
Kích cỡ nhà: 6.322 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10209872
Kích cỡ nhà: 2.525 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10210957
Kích cỡ nhà: 4.911 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Trang Kết Quả 1 of 43


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only