Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán | Về tôi | Lựa chọn của bạn | Các bảng liệt kê văn phòng | Danh sách của tôi | Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
LAUDERHILL, Cư gia
tìm được 233 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 16
Số MLS: F10210843
Kích cỡ nhà: 2.640 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10218408
Kích cỡ nhà: 2.716 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10210449
Kích cỡ nhà: 1.962 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.834 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10194158
Kích cỡ nhà: 2.471 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.770 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10218290
Kích cỡ nhà: 2.319 foot vuông
Số MLS: F10223243
Kích cỡ nhà: 1.768 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10225905
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10228385
Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10196633
Kích cỡ nhà: 2.233 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.509 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10222437
Kích cỡ nhà: 1.684 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10223560
Kích cỡ nhà: 1.555 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.003 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10229562
Kích cỡ nhà: 1.632 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.344 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10231121
Kích cỡ nhà: 2.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10228500
Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông
Số MLS: F10229290
Kích cỡ nhà: 2.261 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.001 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Trang Kết Quả 1 of 16


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only