Tìm Kiếm Danh Sách Nhà Rao Bán | Về tôi | Lựa chọn của bạn | Các bảng liệt kê văn phòng | Danh sách của tôi | Đại diện thực
Đăng Nhập    Chưa Đăng Ký?
Đăng Nhập Thất Bại
Xin vui lòng nhập vào một địa chỉ email có hiệu lực
Refine Search
FORT LAUDERDALE, Cư gia
tìm được 1749 tài sản (cho thấy 1 tới 15)
Trang Kết Quả 1 of 117
Số MLS: F10226218
Kích cỡ nhà: 13.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10186782
Kích cỡ nhà: 16.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: F10151114
Kích cỡ nhà: 9.662 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10212234
Kích cỡ nhà: 10.330 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10131678
Kích cỡ nhà: 12.476 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10231981
Kích cỡ nhà: 12.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10179877
Kích cỡ nhà: 9.295 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10205726
Kích cỡ nhà: 13.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10174850
Kích cỡ nhà: 13.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10149899
Kích cỡ nhà: 8.832 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10185858
Kích cỡ nhà: 9.139 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10226738
Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10191690
Kích cỡ nhà: 7.869 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10203206
Kích cỡ nhà: 5.315 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10230876
Kích cỡ nhà: 10.696 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Trang Kết Quả 1 of 117


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only