Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WOODHAVEN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 3.570 foot vuông (332 m2), Số MLS: 3248655
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.506 foot vuông (512 m2), Số MLS: 3263607
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3243593
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3270120
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.377 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3243724
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3258082
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.720 foot vuông (346 m2), Số MLS: 3284518
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.653 foot vuông (154 m2), Số MLS: 3273210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.523 foot vuông (141 m2), Số MLS: 3287904
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 2.944 foot vuông (273 m2), Số MLS: 3200260
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.213 foot vuông (206 m2), Số MLS: 3288337
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3272369
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 3.600 foot vuông (334 m2), Số MLS: 3288047
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.250 foot vuông (209 m2), Số MLS: 3245304
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.232 foot vuông (579 m2), Số MLS: 3276066
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111