Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3040190
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3260711
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.021 foot vuông (466 m2), Số MLS: 3225811
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.950 foot vuông (646 m2), Số MLS: 3239982
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.900 foot vuông (548 m2), Số MLS: 3226179
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.483 foot vuông (602 m2), Số MLS: 3252454
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.900 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3226192
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông (409 m2), Số MLS: 3120414
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3201025
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.450 foot vuông (599 m2), Số MLS: 3236049
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3120402
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3252464
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3215458
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.518 foot vuông (420 m2), Số MLS: 3192229
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3249330
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122