Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WHITESTONE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 4.228 foot vuông (393 m2), Số MLS: 3289583
Liệt kê theo: Corcoran
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 9.760 foot vuông (907 m2), Số MLS: 3283894
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3296522
Liệt kê theo: RE/MAX 1st Choice
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3301499
Liệt kê theo: Prime Realty
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 5.118 foot vuông (475 m2), Số MLS: 3285819
Liệt kê theo: Chase Global Realty Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3307342
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.788 foot vuông (445 m2), Số MLS: 3329136
Liệt kê theo: Cana Realty
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3324634
Liệt kê theo: E Realty International Corp
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.705 foot vuông (623 m2), Số MLS: 3324616
Liệt kê theo: Douglas Elliman Real Estate
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 3280319
Liệt kê theo: Chous Realty Group Inc
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3302221
Liệt kê theo: United Realty Associates
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 5.283 foot vuông (491 m2), Số MLS: 3240019
Liệt kê theo: 1 Home Realty
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3322667
Liệt kê theo: Tyme Realty Corp
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2), Số MLS: 3271988
Liệt kê theo: Promise Realty LLC
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 4.260 foot vuông (396 m2), Số MLS: 3327058
Liệt kê theo: Prospes Real Estate Corp
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 100