Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTHAMPTON BCH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 83
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3226242
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10,5 dặm Anh (4,25 hecta), Số MLS: 3206825
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3193843
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 3213455
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10,5 dặm Anh (4,25 hecta), Số MLS: 3206816
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 3219622
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3211675
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 3176294
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3191224
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3224400
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 2971768
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3183678
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 3216452
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 3184279
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3196648
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 83