Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
WESTHAMPTON BCH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10,5 dặm Anh (4,25 hecta), Số MLS: 3206825
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 3248497
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 3193843
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3,1 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 3213455
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3252103
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 12, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10,5 dặm Anh (4,25 hecta), Số MLS: 3206816
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3211675
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 3243344
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3191224
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 2971768
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3183678
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 3242869
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3241354
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 3216452
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3225300
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78