Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SYOSSET, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 143
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 3226591
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3114148
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 3203771
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3219171
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3172129
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3222699
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: 3215374
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 3173833
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 3193132
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3221782
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3192457
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3193675
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3101767
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3207019
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.400 foot vuông (687 m2), Số MLS: 3204727
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 143