Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SHIRLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 3217592
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3225038
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 3235220
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3234715
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3239453
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3174770
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,43 dặm Anh (0,58 hecta), Số MLS: 3184340
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông (871 m2), Số MLS: 3232940
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3234908
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3227300
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3228225
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3227495
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 3234031
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3237526
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 3228078
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 105