Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SHIRLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3240955
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3254153
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3262257
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 3259497
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3259499
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 3262476
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 3251951
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3254225
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 3253055
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3251702
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3259358
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 3250981
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 3235220
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3243512
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97