Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
SETAUKET, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,64 dặm Anh (1,07 hecta), Số MLS: 3259851
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,42 dặm Anh (1,38 hecta), Số MLS: 3289949
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: 3281955
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,49 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 3286970
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 3256814
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.018 foot vuông (373 m2), Số MLS: 3273218
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 3229849
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3284373
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 3238274
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3253847
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3272901
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3253468
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3266567
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 3282542
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3271930
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52