Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ROCKY POINT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3221756
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3247003
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta)Số MLS: 2929831
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 3253040
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3222632
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 3252898
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3236936
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3236934
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3218051
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3245966
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3249151
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3243407
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3249989
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3235116
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 52