Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
ROCKVILLE CENTRE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3259518
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3242843
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3262386
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 8.325 foot vuông (773 m2), Số MLS: 3261743
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3205390
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.820 foot vuông (819 m2), Số MLS: 3251265
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3259902
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3229542
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.040 foot vuông (840 m2), Số MLS: 3256795
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông (715 m2), Số MLS: 3253400
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3259899
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3258621
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3220775
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3059317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3256807
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101