Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
RIDGEWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68
Phòng ngủ: 30, Phòng vệ sinh: 15, Phòng vệ sinh không tắm: 15, Kích cỡ lô đất: 7.360 foot vuông (684 m2), Số MLS: 3250056
Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3288018
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1.992 foot vuông (185 m2), Số MLS: 3256714
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3205462
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3243602
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3247483
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1.640 foot vuông (152 m2), Số MLS: 3272484
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.831 foot vuông (449 m2), Số MLS: 3204331
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.377 foot vuông (221 m2), Số MLS: 3285242
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 1.021 foot vuông (94,85 m2), Số MLS: 3266050
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3278081
Kích cỡ lô đất: 2.925 foot vuông (272 m2)Số MLS: 3234281
Phòng ngủ: 18, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 3.433 foot vuông (319 m2), Số MLS: 3233763
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1.961 foot vuông (182 m2), Số MLS: 3247897
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3280870
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 68