Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OZONE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 154
Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2)Số MLS: 3252643
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3262943
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.896 foot vuông (455 m2), Số MLS: 3286851
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3286819
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3240315
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3274312
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3256067
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3233469
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.000 foot vuông (372 m2), Số MLS: 3273616
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.558 foot vuông (238 m2), Số MLS: 3237966
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3272369
Kích cỡ lô đất: 2.000 foot vuông (186 m2)Số MLS: 3287837
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 3.000 foot vuông (279 m2), Số MLS: 3282861
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2.060 foot vuông (191 m2), Số MLS: 3286450
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 154