Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
OUT OF AREA TOWN, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3189663
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.198 foot vuông (204 m2), Số MLS: 3199843
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4.500 foot vuông (418 m2), Số MLS: 3187807
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta)Số MLS: 3219112
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3196097
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 17 dặm Anh (6,88 hecta), Số MLS: 3189665
Kích cỡ lô đất: 2.773 foot vuông (258 m2)Số MLS: 3174412
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2)Số MLS: 3105878
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 73,45 dặm Anh (29,72 hecta), Số MLS: 3143739
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 9.343 foot vuông (868 m2), Số MLS: 3191826
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 175