Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NORTHPORT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3208696
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 4,98 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 3149665
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 3228590
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9,2 dặm Anh (3,72 hecta), Số MLS: 3139992
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3022135
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3228190
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: 3227007
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 3105074
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3162596
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3197768
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2,43 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: 3225622
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta)Số MLS: 3166265
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,01 dặm Anh (1,22 hecta), Số MLS: 3129514
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3219674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3219464
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180