Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW HYDE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139
Kích cỡ lô đất: 8.977 foot vuông (834 m2)Số MLS: 3190238
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3180851
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3216538
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.370 foot vuông (685 m2), Số MLS: 3225746
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.840 foot vuông (635 m2), Số MLS: 3201591
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.080 foot vuông (751 m2), Số MLS: 3190952
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3197159
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.250 foot vuông (488 m2), Số MLS: 3209224
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.611 foot vuông (800 m2), Số MLS: 3222640
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 5.175 foot vuông (481 m2), Số MLS: 3219832
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.396 foot vuông (873 m2), Số MLS: 3197583
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 3210047
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3202038
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.650 foot vuông (618 m2), Số MLS: 3057368
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139