Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
NEW HYDE PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.965 foot vuông (554 m2), Số MLS: 3233983
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3245294
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3180851
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3253601
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3247883
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.454 foot vuông (507 m2), Số MLS: 3240343
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3250690
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.080 foot vuông (751 m2), Số MLS: 3251494
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.370 foot vuông (685 m2), Số MLS: 3225746
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3225782
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.250 foot vuông (488 m2), Số MLS: 3209224
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3216538
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3240201
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130