Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MONTAUK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 36
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3214490
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta)Số MLS: 3168449
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4,56 dặm Anh (1,85 hecta), Số MLS: 3206955
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: 3216452
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3242539
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3020107
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 3263729
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 3263448
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 3237413
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3209778
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: 3239890
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 3117455
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta)Số MLS: 3228401
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3262660
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 36