Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MERRICK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 174
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3189011
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3220250
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3183617
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3203839
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3191678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3215195
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông (715 m2), Số MLS: 3182425
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3190005
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3189994
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 6.825 foot vuông (634 m2), Số MLS: 3225893
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3200305
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3188798
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3177028
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3230451
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3202693
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 174