Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MERRICK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3243882
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 3183617
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.150 foot vuông (664 m2), Số MLS: 3248386
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 3191678
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 3251908
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3255819
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3255496
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3189994
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 3244903
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.058 foot vuông (749 m2), Số MLS: 3240411
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 3202693
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3230451
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 7.130 foot vuông (662 m2), Số MLS: 3248039
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3227989
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3232291
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 137