Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASSAPEQUA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3226466
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3222606
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 3228867
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.606 foot vuông (892 m2), Số MLS: 3225889
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3229158
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3203608
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3228001
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 3227989
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3225559
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3185459
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3204608
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3207190
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3220932
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3209511
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3220112
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220