Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASSAPEQUA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3279184
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 10.000 foot vuông (929 m2), Số MLS: 3267154
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3256822
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 3268424
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta)Số MLS: 3261809
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3235443
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 3264568
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 8.988 foot vuông (835 m2), Số MLS: 3263428
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3257457
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3246567
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3229250
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 3242737
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông (743 m2), Số MLS: 3265221
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 7.209 foot vuông (670 m2), Số MLS: 3277044
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 3273991
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131