Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MASPETH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 74
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.350 foot vuông (218 m2), Số MLS: 3257723
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3283290
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 8.790 foot vuông (817 m2), Số MLS: 3283522
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: 3250263
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3287740
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3264244
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3279728
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3262039
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.600 foot vuông (242 m2), Số MLS: 3279726
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3287795
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 2.024 foot vuông (188 m2), Số MLS: 3283318
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 2.875 foot vuông (267 m2), Số MLS: 3191827
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3240875
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 3274048
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2.300 foot vuông (214 m2), Số MLS: 3276194
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 74