Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MANHASSET, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3237144
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 3238595
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3119401
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3221547
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 3267145
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 3261894
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3279419
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3269283
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3280046
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 3197620
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3235381
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 3252485
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 3256377
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 3261152
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 3274428
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75