Thí dụ: Thành Phố, Bang, Quốc Gia, Mã Zip
MANHASSET, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 119
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 1,75 dặm Anh (0,71 hecta), Số MLS: 3079668
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 3222089
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 3223899
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: 3176610
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 3219440
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 3218813
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 3220993
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 3119401
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 3221547
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3128998
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 3222412
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3179066
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 3178657
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 3178622
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 119